Voor wie is kinderfysiotherapie ?

Bij zuigelingen zijn er signalen die kunnen wijzen op motorische problemen. Bijvoorbeeld passiviteit, lage spierspanning en weinig kracht, overstrekken, onrust, asymmetrie, moeite met houdingsveranderingen, eenzijdig bewegen. Ook chronische aandoeningen aan de luchtwegen of veel huilen kunnen een aanwijzing zijn dat er iets aan de hand is. In veel gevallen zullen de artsen van het consultatiebureau of uw huisarts een rol spelen bij het signaleren van dergelijke problemen. Vaak geldt: hoe eerder het kind behandeld wordt door een kinderfysiotherapeut, hoe geringer de verstoring van de ontwikkeling van het kind is.

Jonge kinderen die een verkeerde houding of motoriek aanleren, kunnen daar veel last van hebben. Lichamelijk, maar ook sociaal. Doordat ze bijvoorbeeld moeite hebben met spelen op het schoolplein of in de gymles niet mee kunnen komen met leeftijdgenootjes. Bij elke leeftijd horen bepaalde motorische vaardigheden die je onder de knie moet krijgen. Het is soms gewoon nodig dat je daarbij wat hulp krijgt. Een kind dat ten gevolge van een ziekte of handicap in zijn bewegen beperkt is, kan leren omgaan met zijn beperkte mogelijkheden en leren op een aangepaste manier optimaal te bewegen.

Oudere kinderen kunnen motorisch onhandig zijn of houterig bewegen, vaak hun evenwicht verliezen en veel uit hun handen laten vallen. Ook kan een kind angstig zijn om te bewegen, of een slechte of slappe lichaamshouding hebben. Een kind kan veel moeite hebben met stilzitten, met schrijven of het tempo van d klas bijbenen. Soms maakt een kind veel bijbewegingen of lijkt het achter in zijn motorische ontwikkeling in vergelijking met klas- of leeftijdgenootjes. Kortom, bewegingsproblemen kunnen veel invloed hebben op het welbevinden van een kind en het functioneren in een groep.

Hoe werkt het?

Sinds 1 januari 2006 kunt u , dankzij de regeling Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie, zonder verwijzing terecht bij de kinderfysiotherapeut. De kinderfysiotherapeut onderzoekt uw kind en aan de hand van een intake gesprek wordt er bepaalt of uw kind verder behandeld zal worden of dat uw kind wordt doorverwezen naar de huisarts of specialist. U kunt dus te allen tijde een afspraak voor uw kind maken.

Na het intake gesprek en het onderzoek heeft de kinderfysiotherapeut een volledig beeld van het motorische niveau. U, als ouder, leerkrachten, huisarts en andere betrokkenen spelen hierbij een belangrijke rol. Een ieder geeft informatie over hoe het kind zich onder verschillende omstandigheden gedraagt. De kinderfysiotherapeut bespreekt de bevindingen en stelt een behandelplan op, waar ook u nauw bij betrokken wordt.

De behandeling is er op gericht de motorische ontwikkelingsmogelijkheden van het kind te vergroten. Het doel is dat het kind beter functioneert in zijn fysieke en sociale omgeving. Functionele aspecten spelen tijdens de behandeling een centrale rol. het oefenmateriaal is speciaal ontwikkeld voor kinderen en moet het plezier in bewegen vergroten en bepaalde motorische functies aanspreken.

Bij zuigelingen bestaat de behandeling voor een groot deel uit hanterings- en speladviezen voor ouders. U kunt op die manier de behandeling bij de dagelijkse verzorging betrekken. Als het nodig is, kan de behandeling ook thuis plaatsvinden. Dat geldt vaak voor kinderen van 0 tot 2 jaar of kinderen met een ernstige handicap.

De duur van de behandeling is uiteraard afhankelijk van de aard en de omvang van de klacht of van de hulpvraag. Soms is alleen een advies al voldoende, bijvoorbeeld een houdings- of sportadvies. Bij chronische klachten duurt de behandeling langere tijd.

In het geval van Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie (DTF) kan de therapeut altijd contact opnemen met de huisarts voor verdere informatie en na behandeling een verslag uitbrengen.

Klachten?

Natuurlijk doen u en uw kinderfysiotherapeut er alles aan om de behandeling en het contact zo prettig mogelijk te laten verlopen. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent of een klacht heeft. Bijvoorbeeld over de behandeling of over de manier waarop uw kinderfysiotherapeut of een praktijkmedewerker met u omgaat. De meest eenvoudige en snelste manier is om uw klacht rechtstreeks te bespreken met de kinderfysiotherapeut. U kunt samen overleggen hoe de klacht is ontstaan en hoe het probleem opgelost kan worden. Soms blijkt het om een misverstand te gaan.

Wanneer u nadere vragen hebt of er niet uitkomt, is het mogelijk om de klachtenfunctionaris telefonisch te benaderen. Neem hiervoor contact op met KNGF Ledenvoorlichting via 033-467 29 29. (Ma t/m vr 8.30 – 17.00 uur).

Tevens is het mogelijk uw klacht via een klachtenformulier in te dienen bij de klachtenfunctionaris van het KNGF. Hoe dit te werk gaat kunt u vinden op de volgende website: kwaliteit van de zorg.

Gespecialiseerd in kinderfysiotherapie sinds 2002

AANMELDEN     HOME    CONTACT

‚ÄčCopyright 2017 - Kinderfysiotherapie Cornelis