Privacy Policy

Praktijk voor Kinderfysiotherapie Cornelis hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Praktijk voor Kinderfysiotherapie Cornelis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Praktijk voor Kinderfysiotherapie Cornelis zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

 

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten of cliënten

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Praktijk voor Kinderfysiotherapie Cornelis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Patiëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;
 • Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training;
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De behandelovereenkomst of abonnement;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk voor Kinderfysiotherapie Cornelis de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) Emailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Gezondheidsgegevens;
 • Verzekeringsgegevens;
 • BSN;
 • ID of paspoortnummer
Uw persoonsgegevens worden door Praktijk voor Kinderfysiotherapie Cornelis opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) nadat patiënt of cliënt 18 is geworden.
 

Verwerking van persoonsgegevens van Zorgverleners

Persoonsgegevens van zorgverleners worden door Praktijk voor Kinderfysiotherapie Cornelis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Uitwisselen van patiëntgegevens t.b.v. de behandeling.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Verwijzing;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk voor Kinderfysiotherapie Cornelis onder andere de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Emailadres;
 • Telefoon;
 • AGB;
Uw persoonsgegevens worden door Praktijk voor Kinderfysiotherapie Cornelis opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst van de patiënt. 15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) nadat de patiënt 18 jaar is geworden.


 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Praktijk voor Kinderfysiotherapie Cornelis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via social media;
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk voor Kinderfysiotherapie Cornelis de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk voor Kinderfysiotherapie Cornelis opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder/lobbycontacten en/of geïnteresseerde.
 

Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Praktijk voor Kinderfysiotherapie Cornelis verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De arbeidsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk voor Kinderfysiotherapie Cornelis de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • AGBnummer;
 • BIGnummer;
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSNnummer;
 • Bankgegevens;

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk voor Kinderfysiotherapie Cornelis opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
 • Gedurende de periode dat men een arbeidsovereenkomst heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:
 • Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming in de vorm van het aanmeldformulier is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Praktijk voor Kinderfysiotherapie Cornelis bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 • Alle personen die namens Praktijk voor Kinderfysiotherapie Cornelis van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken backups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Praktijk voor Kinderfysiotherapie Cornelis
Kirsten Cornelis - Ardjan Kolster - Ryanne Hermsen
Langeweg 201
6591 XB Gennep
Tel. 0485 - 340 440
Mail info@kinderfysiotherapiegennep.nl


De grondslagen op basis waarvan wij uw persoonlijke gegevens gebruiken zijn:
Uw persoonlijke gegevens zijn noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst. Zonder uw persoonlijke gegevens kunnen wij geen wettelijk verplicht EPD (Elektronisch Patienten Dossier) aanleggen en onderhouden en de behandelingen niet declareren bij de zorgverzekeringsmaatschappij.

Bewaren van persoonsgegevens:
Wij zijn wettelijk verplicht uw patientendossier en gegevens 15 jaar te bewaren met ingang van het 18e levensjaar. Is uw kindje net geboren dan dienen wij de gegevens dus tot het 33e levensjaar te bewaren. Na deze periode heeft u het recht om uw gegevens te laten verwijderen. Laat u ons dit dan na de wettelijke verplichte bewaar termijn weten via: info@kinderfysiotherapiegennep.nl.

Gebruik van uw persoonsgegevens:
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor het aanmaken van het wettelijk verplichte EPD (Elektronische Patienten Dossier), behandelingen te kunnen declareren bij zorgverzekeringsmaatschappijen en om te communiceren met andere hulpverleners waarmee u een behandelrelatie heeft (zoals huisarts en/of specialist).

Uw e-mail adres gebruiken we om u, een vanuit de zorgverzekeraars verplichte, enquete te sturen. Dit doen we niet voor ons plezier of om uw nodeloos lastig te vallen. De reden is dat, indien wij te weinig enquetes verzenden, of retour krijgen, dit negatieve invloed kan hebben op de contracten die wij verplicht zijn af te sluiten met zorgverzekeraars.